Sabiedrība

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2012.gada beigās Daugavpilī dzīvoja 100 006 iedzīvotāji. Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par 1 051 cilvēkiem jeb par 1,04%. Daugavpils pilsētas iedzīvotāju skaits bija 4,5% no iedzīvotāju kopskaita Latvijā un 8,9% no iedzīvotāju skaita lielākajās republikas pilsētās. Iedzīvotāju skaita samazināšanās tiek skaidrota ar darbspējīgo iedzīvotāju emigrāciju uz citām ES valstīm, jauniešu emigrāciju uz galvaspilsētu, kā arī vispārējo negatīvo demogrāfisko situāciju gan valstī, gan pilsētā.

Daugavpils pilsētas iedzīvotāji (Datu avoti: LR Centrālās statistikas pārvalde (CSP), *Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP))

Gads

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.*

2013.*

Iedzīvotāju skaits

105 958

104 857

103 922

102 870

101 057

101 006

Saskaņā ar 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem, kad tika pārrēķināts pilsētas iedzīvotāju skaits, Daugavpilī pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 93 588 cilvēki.

Daugavpils teritorijas kopējā platība ir 72 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija Latvijā. Iedzīvotāju blīvums bija 1 389 iedzīvotāji uz 1 km2 un tam ir tendence samazināties.

Pēc PMLP datiem 2012.gadā Daugavpilī dzīvoja 65 404 iedzīvotāji darbspējas vecumā jeb 65,4% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita.

Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars turpina samazināties – gada laikā tas samazinājās par 1 454 cilvēkiem, t.i. no 66,1% no kopējā iedzīvotāju skaita 2012.gadā līdz 65,4% pārskata gadā. Pārskata gadā nedaudz pieauga iedzīvotāju skaits vecuma grupā līdz darbspējas vecumam – par  151 cilvēku un iedzīvotāju skaits vecuma grupā virs darbspējas vecumam – par 252 cilvēkiem. Šo grupu īpatsvars pilsētas kopējā iedzīvotāju skaitā sasniedza attiecīgi 13,0% un  21,6%.

Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas (Datu avoti: CSP, PMLP)

   Daugavpils ir daudzkulturāla pilsēta. Daugavpils iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo gadu laikā būtiski nav mainījies. Saskaņā ar PMLP datiem, gada laikā krievu tautības īpatsvars samazinājās par 0,3% jeb par 833 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaita īpatsvaram grupā „citas tautības” ir vērojama tendence palielināties. Ja 2008.gadā šajā grupā bija 4,4% pilsētas iedzīvotāju jeb 4 747 cilvēki, tad pārskata gadā – 6 964 cilvēki jeb 6,9%.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs, % (Datu avoti: LR CSP un PMLP)

Gads

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Latvieši

17,5

17,6

17,8

18,0

17,8

17,9

Krievi

53,2

52,8

52,3

51,8

51,7

51,4

Baltkrievi

8,0

7,8

7,7

7,6

7,5

7,5

Ukraiņi

2,2

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Poļi

14,7

14,6

14,4

14,4

14,3

14,2

Pārējie

4,4

5,1

5,7

6,1

6,6

6,9

Daugavpils pilsētas nacionālais sastāvs 2013.gada sākumā, % (Datu avots: PMLP)

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk  – NVA) datiem, 2012.gada beigās  bezdarba līmenis Daugavpilī bija 10,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, bezdarbnieku skaits – 4 762 personas. Gada laikā bezdarba līmenis pieauga par 0,5 procenta punktiem, bet bezdarbnieku skaits samazinājās par 748 personām, kas izskaidrojams ar to,  ka 2012.gada aprīlī NVA aktualizēja ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu. 2012.gada beigās ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits Daugavpilī bija 45,0 tūkst. cilvēku. Pārskata gadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits samazinājās par 9,6 tūkst. cilvēkiem jeb par 17,6%.

Bezdarba līmenis Daugavpilī bija par 0,1 procenta punktiem lielāks par vidējo Latvijas līmeni un divas reizes mazāks nekā Latgales reģionā un Rēzeknē, kas padara Daugavpili par pilsētu ar zemāko bezdarba līmeni reģionā, kā arī ekonomiski pievilcīgāko darba meklētājiem.

Sadalījumā pa mērķa grupām lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu sastāda ilgstošie bezdarbnieki – 1 775 personas jeb 37,3% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita un pirmspensijas vecuma cilvēki – 668 personas jeb 14% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars samazinājās par 14,4 % punktiem jeb par 299 personām un par 23,1% punktiem samazinājās  jauniešu bezdarbnieku īpatsvars vecumā no 15 līdz 24 gadiem jeb par 139 personām.

Sadalījumā pēc izglītības līmeņa 2012.gada beigās lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu veidoja bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 2 148 bezdarbnieki jeb 45,1% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. 1 067 bezdarbniekiem jeb 22,4% tika norādīta vispārējā vidējā izglītība. Savukārt 739 bezdarbnieki (15,5% ) bija ar augstāko izglītību un no tiem 71,6% jeb 529 personas bija sievietes.

Bezdarbnieku sadalījumā pēc vecuma grupām lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu sastāda bezdarbnieki vecumā no 50 līdz 59 gadiem – 1 556 bezdarbnieki jeb 32,7%, reģistrētās bezdarbnieku personas no 40 līdz 49 gadiem – 1 186 cilvēki jeb 24,9% no kopējā bezdarbnieku skaita.

Lai atbalstītu bezdarbniekus, Daugavpils pilsētas pašvaldība iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā ”Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, kura kopējās izmaksas 324,7 tūkst. Ls. Gada laikā 1 184 bezdarbniekiem bija iespēja iekārtoties sabiedriskajā darbā.

Lai sekmētu Daugavpils skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā, Jaunatnes departaments organizēja un koordinēja skolēnu, vecuma grupā no 13 līdz 19 gadiem,  nodarbinātību pilsētas mācību, pašvaldību iestādēs un kapitālsabiedrībās. 1 068 bērniem un jauniešiem  bija laba dzīves skola, jo radās iespēja ne tikai nopelnīt naudu, bet arī iegūt pirmās iemaņas saskarsmē ar darba devējiem, darba kolektīviem un pieredzi. 2012.gadā, pateicoties jaunajai elektroniskās reģistrācijas sistēmai, pierakstīšanās jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumos tika reģistrēta efektīvi un bez rindām.

Veicinot pašvaldības līdzdalību  nodarbinātības politikas īstenošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, Daugavpils pilsētas pašvaldība jau vairākus gadus izstrādā Nodarbinātības veicināšanas plānus, īsteno partnerību projektus nodarbinātības veicināšanas jomā, atbalsta pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstību, plāno nodarbinātības pasākumus mērķgrupu iedzīvotājiem, motivācijas un rehabilitācijas programmas bezdarbniekiem.